reklama

Co znamená kontrolní den na stavbě?

Kontrolní den je pojem, kterého se mnozí stavaři obávají. Znamená to, že se dostaví všichni, kteří mají se stavbou codo činění a kontroluje se dodržování plánů, projektů, spotřeba materiálu, stavební deník a spousta dalších a dalších úkonů. A jak bývá pravidlem, vždycky se něco najde. Představíme vám takový kontrolní den na stavbě v Tišicích.

Kontrolní den
i (Zdroj: Online stavební deník)
Co znamená kontrolní den na stavbě? (Zdroj: Online stavební deník)

Kontrolní den na stavbě v Tišicích

Nejprve si vysvětlíme, proč a za jakých podmínek se provádí kontrola na stavbě. Ačkoliv se může zdát, že kontrola na stavbě v Tišicích pod taktovkou Karla je ohromná legrace, přeci jen má svá pravidla.

Josef Beneš
i (Zdroj: Online stavební deník)
Josef Beneš s Pepou Libickým projednávají problematiku stavební krytiny (Zdroj: Online stavební deník)
 • Pravidelná setkání účastníků stavby (nejlépe 1x týdně nebo 1x za 14 dní).
 • Kontrol by se měla účastnit minimálně realizační firma (dodavatel - Josef za Stav-Idea), investor (Karel), technický dozor (stavební - Pepa) a ideálně projektant (Lada).
 • Výstupem kontrolního dne by měl být zápis ve stavebním deníku a případně samostatný zápis s jasně definovanými úkoly (kdo, kdy a jakým způsobem úkol splní).
 • Při kontrolních dnech se prověřuje plnění smluvních podmínek realizační firmy - zda vše sedí s projektem, dodržování časové osy harmonogramu a kvality provedených prací.
 • Režim kontrolních dnů by měl být zakotven ve smlouvě o dílo.

Kromě investora, stavbyvedoucího či vedoucích za dodavatelské firmy, případně projektantů a dalších dotčených subjektů může na stavbu dorazit i kontrolor ze stavebního úřadu. Ten dokonce podle Stavebního zákona - Kontrolní prohlídka stavby, předpis č. 183/2006 Sb. ve znění do 12.3.2020 podle § 133 praví, že "Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné."

Palubky 3
i (Zdroj: Online stavební deník)
Některé trámy, které vykazují velké opotřebení, se budou muset vyměnit (Zdroj: Online stavební deník)

Při kontrolní prohlídce se hledí na to, zda:

 • stavitel dodržuje rozhodnutí týkající se stavby anebo pozemku,
 •  je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace,
 • je řádně veden stavební deník (písemnou nebo online formou),
 • stavba neohrožuje životní prostředí, lidi nebo zvířata, a je dodržována bezpečnost práce,
 • provozem stavby není porušována stanovená míra hluku,
 • stavba je používána pouze za daným účelem,
 • je prováděna údržba stavby a okolí.
i (Zdroj: Online stavební deník)
Nové palubky bude potřeba natřít, aby se prodloužila jejich životnost (Zdroj: Online stavební deník)

Konečně se Karel potkal s Josefem Benešem, prezidentem :) Jak si našeho stavbyvedoucího přejmenoval. A hned tu je kontrolní den na stavbě. Spolu řeší mimo jiné nátěr střešních palubek, chemické ošetření stávajících střešních trámů a další úkony na stavbě. Karel je sice investor, ale také laik, a o stavbě a jejích postupech toho moc neví. Proto je tu stavbyvedoucí, který mu vše vysvětlí a na základě jeho informací a také možnosti kdykoliv nahlížet do Online stavebního deníku bude mít Karel jasnou představu, co se děje na stavbě. Má tak možnost prakticky den po dni a třeba hodinu po hodině sledovat, jak se jeho sen mění ve skutečnost a kontrolní den se tak stane pouhou formalitou.

Palubky2
i (Zdroj: Online stavební deník)
Trámy se hloubkově napenetrují (Zdroj: Online stavební deník)

Publikováno: 27.10.2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová