reklama

Vlastníci nemovitostí pozor! Pořiďte si stavební dokumentaci o aktuálním stavu nemovitosti

V letošním roce vešla v platnost novela stavebního zákoníku o stavební dokumentaci, která stanoví, že v ní musí být nemovitost zakreslena v aktuálním stavu. Jak může být takové aktuální zakreslení užitečné? Může, a velmi.

Mít k dispozici stavební dokumentaci, je povinností vlastníka nemovitosti
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Mít k dispozici stavební dokumentaci, je povinností vlastníka nemovitosti (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Stavební dokumentace a její aktualizace

Stavební zákon č. 283/2021 Sb. ustanovení § 245 ruší a nahrazuje starý stavební zákon 183/2006 Sb. 

Ale pozor: ve věcech týkajících se územního plánování a záměrů podle (nového) stavebního zákona se stanovenými výjimkami se do 1. 7. 2024 nadále řiďte stávajícími pravidly danými (starým) stavebním zákonem v souladu se zvláštními ustanoveními o použitelnosti zákona podle § 334a zákona č. 283/2021 Sb.

Stavbou se v tomto zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.

Jako podklad pro projekt stavebních úprav domu poslouží pasport stavby
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Jako podklad pro projekt stavebních úprav domu poslouží pasport stavby (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Změnou dokončené stavby se v tomto zákoně rozumí:

  • nástavba, kterou se stavba zvyšuje
  • přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou
  • stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby

Změnou dokončené stavby se v tomto zákoně rozumí také změna v užívání stavby spočívající ve změně

  • ve způsobu užívání stavby
  • v provozním zařízení stavby
  • ve způsobu výroby nebo podstatném rozšíření výroby
  • v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život nebo veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí
  • v době trvání dočasné stavby, anebo změně dočasné stavby na stavbu trvalou
Od 1. ledna 2024 nový Stavební zákon stanovuje povinnost vlastníka stavby mít stavební dokumentaci
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Od 1. ledna 2024 nový Stavební zákon stanovuje povinnost vlastníka stavby mít stavební dokumentaci (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Co to znamená?

1. Tento zákon stanoví, že vlastník nemovitosti je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci, která odpovídá jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případě, kdy se dokumentace z různých důvodů nedochovala, nebo není v náležitém stavu a stavba byla povolena, nebo povolení podle právních předpisů platných při provedení stavby nevyžadovala, je vlastník stavby povinen pořídit pasport stavby.

Znamená to, že pokud jste vlastníkem nemovitosti, měli byste o ní mít zákonitou stavební dokumentaci, která jasně prokazuje, jak je stavba koncipována, a zda jsou v ní zakresleny i všechny rekonstrukce či přestavby k aktuálnímu datu. 

2. Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním určena. To znamená, že máte-li stavbu, která vám slouží k bydlení, a nelze nijak prokázat, zda a či stavba byla i v minulosti zakreslena jako obytná, platí nynější stav.

3. Vlastníkovi stavby může stavební úřad nařídit, aby pořídil pasport stavby. Rozhodnutí o nařízení pořízení pasportu stavby se vydává jako první úkon stavebního úřadu v řízení. Není-li třeba pasport stavby doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad jej ověří.

To znamená, že pokud nemáte k dispozici stavební dokumentaci o své nemovitosti (většinou v situaci, kdy jste koupili starou nemovitost, ke které je stavební dokumentaci nemožno již dohledat), měli byste pořídit dokumentaci aktuálního stavu nemovitosti. 

V podstatě se jedná o vypracování dokumentu, který napraví nepravdivé zákresy či chyby z původní projektové dokumentace a upraví jej do podoby odpovídající současnému stavu. Toto zakreslení se nazývá pasport stavby.

Obvykle se provádí v situacích, kdy není k dispozici původní projektová dokumentace z důvodu ztráty nebo její úplné absence, tato dokumentace již neodpovídá skutečnosti, nebo již není platná.

K rekonstrukci domu si jako podklad pro projekt stavebních úprav domu připravte pasport stavby
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
K rekonstrukci domu si jako podklad pro projekt stavebních úprav domu připravte pasport stavby (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Pasport stavby

Je v porovnání s klasickou projektovou dokumentací zjednodušená, ale komplexní dokumentace, která vychází ze zaměření nemovitosti. Zpracovává se ve chvíli, kdy není dostupná původní projektová dokumentace k dané stavbě. Součástí jsou další dokumenty – Technická zpráva a Průvodní zpráva. Zde jsou popsány všechny informace, které se týkají skutečného využívání všech prostorů v nemovitosti. 

A proč pasport stavby a stavební dokumentace?

Stavební dokumentace nebo pasport je potřeba, pokud chystáte rekonstrukci domu nebo pro prodej nemovitosti, při pronajímání, pokud je třeba zpracovat štítek obálky budovy a průkaz energetické náročnosti budovy, v případě žádosti na poskytnutí hypotéky nebo pro katastrální úřad. Podobně jako u projektové dokumentace je potřeba oslovit projektanta, který je oprávněn dokumentaci vytvořit. Na stavbě je nutné vše kompletně zaměřit.

Projektovou dokumentaci zadejte odborníkům, vyplatí se to
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Projektovou dokumentaci zadejte odborníkům, vyplatí se to (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Stavební dokumentace, popř. pasport stavby není v žádném případě bič na vlastníky nemovitostí, ale pomoc, která zajistí např. hladší průběh budoucích rekonstrukcí nebo prodej nemovitosti. Díky kompletní stavební dokumentaci váš objekt k prodeji stoupne v ceně, a stejně tak si usnadníte přestavbu, pokud budete vědět, které zdi jsou nosné, kudy vede potrubí nebo jak je koncipovaná střecha.

Nechat si odborně zpracovat stavební projektovou dokumentaci nebo pasport stavby stojí sice peníze, ale ve finále na tom rozhodně vyděláte.

Zdroj informací: zakonyprolidi.cz, homeincube.cz, kurzy.cz, bydletsnadno.cz

Publikováno: 15.2.2024, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto), Profil autora: Martina Pilzová