reklama

Předání nemovitosti stavební firmě podle předávacího protokolu

Předání nemovitosti stavební firmě, která bude mít na starost její rekonstrukci, by neměla proběhnout bez předešlého podepsání smlouvy a předání předávacího protokolu. Nepodceňujte přípravu předání nemovitosti a osvědčené postupy, jsou sice zdlouhavé a únavné, ale mohou vám v budoucnu ušetřit spoustu starostí i peněz, zvlášť, pokud náhodou dojde k reklamacím.

Nemovitost
i (Zdroj: Depositphotos)
Předání nemovitosti stavební firmě podle předávacího protokolu (Zdroj: Depositphotos)

Dříve, než stavbu předáte stavební firmě, je zapotřebí vyřídit stavební povolení nebo mít tzv. oznámení společného záměru, tedy souhlas okolních sousedů s vaší výstavbou. S obojím je však nutné zajít na stavební úřad. Stavební povolení i oznámení vyřizuje investor (majitel stavby) nebo může dát plnou moc projektantovi, který to za vás vyřídí. Tyto záležitosti je schopna za vás vyřídit i dobrá stavební firma.

Smlouvy
i (Zdroj: Depositphotos)
Smlouva o předání nemovitosti je nezbytným dokumentem (Zdroj: Depositphotos)

Projektant vám pomůže nejen se stavebním povolením

Je schopný vám vytvořit i celý projekt. V případě projektu interiéru, nikoliv jen vizualizace je dokument spojen s propracovanými výkresy s popisy a kótami, kde jsou specifikovány předměty a materiály. Takový projekt vám pak dokáže ušetřit spoustu peněz i starostí.

Další možností je totiž i prováděcí projekt, což je univerzální dokumentace, která však neřeší konkrétní výrobky a dodavatele. A tak se může stát, že vám může být dodán od několika různých výrobců, což může mít zásadní vliv na cenu. Rizikem je i to, že daná věc nebude vůbec skladem, nebo bude k dodání za příliš dlouhou dobu. To pak často vede k tomu, že jste nuceni spokojit se s jiným výrobkem, který se vám už tolik nelíbí, je dražší a celkově prostě není optimální. Způsobit to nakonec může i zastavení stavby nebo navýšení plateb.

Každá projektová dokumentace by měla být řádně označena. Chybět by na ní nemělo datum vytvoření, datum předání. Řídit se musí dokumentací pro stavební povolení. 

Projekt
i (Zdroj: Depositphotos)
Součástí smlouvy je i veškerá projektová dokumentace (Zdroj: Depositphotos)

Před podpisem smlouvy se stavební firmou

Před podpisem smlouvy se stavební firmou, si ji dobře prolustrujte, abyste se ujistili, že jste si vybrali skutečně dobře. Pak se na všech náležitostech dopředu domluvte a nechte si zhotovit smlouvu o dílo.

Dbejte o to, aby smlouva o dílo byla správně formulovaná, je to velmi důležité. Tato smlouva by rovněž měla být uzavřená v souladu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., což znamená, že vztahy vzniklé z této smlouvy se pak řídí občanským zákoníkem v plném znění.

Stavební firma
i (Zdroj: Depositphotos)
Stavební převezme nemovitost a během stavby a rekonstrukce za ni plně ručí (Zdroj: Depositphotos)

Co nesmí chybět ve smlouvě o dílo při převzetí nemovitosti?

 • Ve smlouvě o dílo musí být v prvé řadě kompletní informace o zhotoviteli, tedy adresa, sídlo, IČO a DIČ, kontakt na oprávněnou osobu zastupující firmu nebo společnost, která na nemovitosti bude pracovat a dále pak tam nesmí chybět ani kontaktní údaje klienta (investora) spolu s adresou.
 • Předmětem smlouvy musí být uvedený přesný rozsah prací a seznam dodaného materiálu, nebo příloha s odsouhlasenou cenovou nabídkou. Toto je velmi důležité, protože jinak se investor ohrožuje zbytečným navyšováním nákladů a celé řadě nedorozumění. Trvejte proto, aby ve smlouvě bylo zaneseno také to, že bez vašeho souhlasu nemohou dělat žádná náhradní řešení.
 • Dále ve smlouvě musí být uvedena přesná adresa stavby, bytu nebo domu, tedy místa, kde bude stavba, či rekonstrukce probíhat.
 • Neméně důležitou součástí dokumentu jsou i přesně uvedené termíny zahájení a ukončení prací. Jejich nedodržení je totiž možné penalizovat. 
 • Na sankcích byste se měli domluvit předem. Jde především o nedodržení termínu, plateb a podobně. Pozor, v penalizaci by neměla být jedna strana znevýhodněna. Vše musí být v naprosté rovnováze.
 • Ve smlouvě, kterou budete stavařům předávat, nesmí chybět ani celková cena díla, a to včetně DPH v zákonné výšce. A potom ještě splátkový kalendář s uvedenými daty splatnosti a výší jednotlivých splátek. Výše záloh by přitom měly odpovídat provedenému objemu prací. Dohodněte se na tom, že budete platit za odvedenou práci průběžně a na závěr zaplatíte motivační doplatek, třeba ve výši 15 % z ceny, který pak vyplatíte po odevzdání hotového díla a po odstranění všech chyb a nedostatků.
 • Dobré je, když jsou ve smlouvě zaneseny i záruční podmínky. Je sice pravda, že jsou stanoveny zákonem, ale některé firmy nabízí prodlouženou záruku.
 • Uvedeno by mělo být i to, že dílo bude provedeno podle příslušných norem ČSN, bude dodržována stanovená pracovní doba, nebudou se provádět hlučné práce ve večerních hodinách a o víkendech. Úklid by měl být samozřejmostí, ale pro jistotu by neměl být opomenut spolu i s odvozem odpadu.
 • V neposlední řadě by v této smlouvě nesmí chybět ani smluvené možnosti odstoupení od smlouvy, a to ať z důvodů nesplnění závazků jedné nebo druhé strany.
 • Originály smluv musí obě strany stvrdit svým vlastnoručním podpisem.

Součástí smlouvy by měly být předávací protokoly, projektová dokumentace, stavební deník, případně další dokumenty. Samotné předání nemovitosti stavební firmě je pak spojeno s předávacím protokolem.

Dokumenty
i (Zdroj: Depositphotos)
Dohodněte si se stavební firmou před sepsáním smlouvy všechny podrobnosti (Zdroj: Depositphotos)

Co je předávací protokol?

Předávací protokol je dokument, který má za úkol chránit obě smluvní strany v případě reklamací. Doporučujeme ho podepsat až potom, co si vše zkontrolujete.

Co by takový předávací protokol měl obsahovat?

Předávací protokol by měl obsahovat kontaktní údaje obou smluvních stran (tedy celé jméno, datum narození i rodné číslo, bydliště/sídlo, email, telefonní číslo, číslo OP a bankovní účet, IČO, DIČ), dále pak jejich podpisy, specifikace nemovitosti, stav jednotlivých části nemovitosti a jejího vybavení. Je zde dobré napsat veškeré vady a nedostatky nemovitosti.  Součástí může být i fotodokumentace. Doporučujeme vám také, abyste se předem domluvili na tom, co byste ještě rádi využili, pokud to bude použitelné a co ne. Potom, co nemovitost předáte a co v ní necháte, bez předchozího domluvení, tak už si to neodnesete. Dohodou dopředu předejdete případným mrzutostem.

V předávacím protokolu by měly být uvedeny také stavy veškerých energií v době předání nemovitosti. Náklady za spotřebované energie se potom přeúčtují po předání nemovitosti zpět investorovi.

Předávací protokol se tak zhotovuje jak ve chvíli, kdy předáváte nemovitost stavební firmě, tak i ve chvíli, kdy vám firma nemovitost hotovou navrací zpět.

Při předávání nemovitosti stavební firmě se ujistěte, že máte všechny důležité kontakty.

Předání
i (Zdroj: Depositphotos)
Nemovitost předejte stavební firmě s podpisem smlouvy (Zdroj: Depositphotos)

Součástí smlouvy, které vede k předání nemovitosti stavební firmě je i stavební deník

Stavební deník je velmi důležitý a mylně podceňovaný dokument. Jde totiž o důkazní materiál, který dokumentuje postup výstavby a všechny důležité okolnosti, které při výstavbě nastanou. Stavební deník může být následně použit v případě potřeby reklamace nebo poruch stavby. Všechny zápisy v něm jsou důležité a pomohou vám i při hledání poruch příčin i tam, kde pracujete sami. Musí být v něm zapsáno vše podstatné. Jednotlivé zápisy musí být přitom zaevidovány chronologicky.

Velkou výhodou dnešní doby je to, že je možné stavební deník v vést on-line podobě, a to díky speciální aplikaci. Umožňuje to rychlou komunikaci mezi všemi stranami. Lze zde plánovat kontrolní dny. Máte vše neustále pod kontrolou, což dokazuje třeba i to, že máte přehled, jaké máte na stavbě nářadí, kdo s nimi momentálně pracuje a na co byly přesně použity. Do složky s dokumentací mohou být ukládány nákresy, smlouvy a podobně. Pokud je to zapotřebí, můžete okamžitě reagovat a úkolovat odpovědné osoby.

Online stavební deník
i (Zdroj: Depositphotos)
Využijte při rekonstrukci online stavební deník (Zdroj: Depositphotos)

Na co si dát pozor?

 • Před podpisem smlouvy o dílo zpozorněte, pokud vám bude předložena velmi rozsáhlá verze, která čítá i několik desítek stran.
 • Dále se vyvarujte podpisu smlouvy, v níž narazíte na text napsaný příliš malým písmem. Jde obvykle o důležitou část smlouvy, která se však snaží tvářit jako nepodstatná.
 • Dejte si pozor, jestli smlouva na místo konkrétních údajů obsahuje nekonkrétní a zavádějící informace (především o ceně, rozsahu prací a termínech).
 • Pohlídejte si také, aby ve smlouvě byla uvedena cena s DPH.
 • Na pozoru se mějte před těmi stavebními firmami, které si nárokují platbu předem. Rozhodně nevěřte tomu, že jde o standardní postup.
 • Všimněte si, zda je smlouva vyvážená. V žádném případě by se nemělo stát, abyste při nedodržení úmluvy platili tisíce, zatímco zhotovitel při nedodržení úmluvy pouze stovky.
 • Zpozorněte, když se vám stane, že i přes upozornění na chyby ve smlouvě, zůstává beze změn, s odůvodněním, že jde o standardní postup.
 • Před podepsáním smlouvy by vám firma měla předložit, že má platné pojištění za škody způsobené svou činností.
 • Dokumenty nikdy nepodepisujte unáhleně, bez toho, abyste vše zkontrolovali, ve stresu a pod nátlakem.

Publikováno: 1.10.2020, Autor: Adriana Dosedělová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Adriana Dosedělová