reklama

Odpady v domě - to je přesně pro mně

Odpady v domě řešíme společně se stavbou domu již v základech. A kdo na ně nemyslí, musí se spokojit se suchým záchodem na dvoře a každodenně svádět s masařkami lítý boj o dobytí území. Oproti tomu je obyčejné spláchnutí klozetu rajskou hudbou.

Odpady v domě - to je přesně pro mně

Stavba začíná na papíře a odpady v projektové dokumentaci nesmí chybět. Vždyť na ně se musí myslet už při stavbě základové desky. V ní je potřeba připravit rozvody, abychom na ně pak mohli namontovat celý odpadní systém, který povede domem. Avšak ještě dříve, než vůbec základovou desku vytvoříme, musíme vědět, jak budeme s odpady nakládat. Ideální by bylo, kdyby všechny objekty byla napojeny na systém kanalizace a čistírnu odpadních vod.

Ve stavebnictví vše začíná projektem, nejinak tomu je u odpadů
Ve stavebnictví vše začíná projektem, nejinak tomu je u odpadů

Ne všude však podmínky a terén takový komfort dovolují a proto tam, kde veřejná kanalizace není, je potřeba vybudovat na svém pozemku septik nebo domácí čistírnu odpadních vod, popř. akumulační nádrž - žumpu. V souvislosti s tím je samozřejmě nutné důsledně dohlížet a zajišťovat pravidelné vyvážení a likvidaci odpadů. Kanalizaci rozlišujeme jako jednotnou a oddílnou. Jednotná je ta, kde všechny splaškové odpady včetně svodu dešťové vody odcházejí do kanalizace. Oddílná odpady rozlišuje a proto má likvidační systém na splašky a vodní recipient (vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné odpadní vody) na dešťovku.

Odpadní potrubí vedené okolo objektu musí mít dozorové šachty kvůli kontrole a poruchám
Odpadní potrubí vedené okolo objektu musí mít dozorové šachty kvůli kontrole a poruchám

Ale zpět k projektu. Při stavbě kanalizace v domě začínáme vždy od kanalizační přípojky a pokračujeme hlavním a poté vedlejšími svody a svislými odpady. Dále připojíme potrubí ke koncovým předmětům. Musíme dbát na sklon potrubí, který je min. 3% ( 3 cm na 1 m). Kontrola nepropustnosti potrubí se provádí ucpáním všech vývodů a v nejspodnější části se zapálí např. dehtový papír, aby bylo možno pozorovat, zda potrubí těsní či nikoliv.

Systém rozvodu odpadů znázorňuje odvod splašků do veřejné kanalizace
Systém rozvodu odpadů znázorňuje odvod splašků do veřejné kanalizace

Připojovací potrubí – vodorovné připojení zařizovacích předmětů se svislým, tj. odpadním potrubím je vedeno jako nevětrané (uzavřené) a je jedno pod sklonem 3 %. Je-li delší než 4 m, je potřeba ho osadit čistící tvarovkou (prvek, který se usazuje na dále upřesněných místech, slouží ke kontrole a případnému čištění odpadů).

Tloušťku tohoto potrubí určují normy, obecně ale platí, že pro připojení WC a výlevek se používá DN100, u van, umyvadel a dřezů pak DN70. Toto potrubí by mělo být co nejrovnější a nejkratší. V závislosti na úhlu odboček, které se vyrábějí jako 15°, 30°, 45°a 60° je potřeba počítat i s výškou koncových zařízení - umyvadlo, WC. Připojovací potrubí lze na odpady napojit i stropem, popř. pod ním. Odpadní voda by měla stékat po stěnách potrubí a ne v celém průřezu, protože pak dochází k přetlaku vzduchu pod kapalinou. Uložení kanalizační přípojky se doporučuje minimálně 70 cm, u namáhaného terénu 1 m pod povrch.

Poněkud předimenzované potrubí ukazuje, že i zde se dá práce dělat jednoduše
Poněkud předimenzované potrubí ukazuje, že i zde se dá práce dělat jednoduše

Větrací potrubí – část svislého odpadního potrubí nad nejvyšším připojovacím potrubím, vede nad střechu, přirozeně vyrovnává tlak v potrubí, vyvádí se 0,5 m nad úrovní střechy, pokud ovšem není střecha obytná. V takovém případě se vyvádí 3 m nad úroveň střechy a má-li střecha ještě další konstrukci nad sebou, zvyšuje se vývod o další 3 m. Jako varianta na větrací potrubí se používá kanalizační přivzdušňovací ventil.

Svodné potrubí – prochází pod konstrukcí podlahy a přes základy do revizní šachty, je vedeno pod stropem podúrovňových místností nebo přímo v zemi pod objektem. Důraz je kladen na co nejjednodušší rozvod bez zbytečných odboček. Ke svodnému potrubí musí být umístěny revizní šachty a čistící tvarovky a to vždy po 18 m délky potrubí. Zde u svodového potrubí je nutnost kontrola statika kvůli prostupu pasovým základem. Prostup se provádí nad základovou spárou v rozumné výšce. Prostup těsně u základové spáry bychom měli obetonovat. Svádíme-li odpad do veřejné kanalizace, měla by revizní šachta odpovídat nárokům, které určuje správce sítě veřejné kanalizace. Máme na výběr buď šachtu plastovou, která je lehčí a levnější, nebo betonovou (dražší a náročnější).

Kanalizační přípojka by měla být samostatná pro každý objekt
Kanalizační přípojka by měla být samostatná pro každý objekt

Kanalizační přípojka by pak měla být samostatná pro každý objekt, v minimální tloušťce DN150 se sklonem mezi 2 % - 40 %. Podstatná je výška hladiny vzduté vody - k tomu dochází např. při přívalových deštích, kdy vzdutá voda proudí kanalizační přípojkou do potrubí vnitřní kanalizace a může vytékat z vpustí a zařizovacích předmětů umístěných pod její hladinou. S touto problematikou vás seznámí správce veřejné kanalizace a když hladina není známa, považuje se za hladinu vzduté vody úroveň terénu. Může se stát, že úroveň naší podlahy bude pod úrovní hladiny vzduté vody a v takovém případě musíme nejlépe za pomoci odborníka řešit ochranu v podobě kalového šoupěte nebo zpětné klapky.

Systém potrubí je variabilní a jednotlivé díly lze jednoduše spojovat a nastavovat
Systém potrubí je variabilní a jednotlivé díly lze jednoduše spojovat a nastavovat

Kvůli značné tloušťce odpadního potrubí se nedoporučuje toto vést zdmi a podlahou. Jednoduše řečeno se nám tam prostě nevejde, navíc při zasekávání potrubí do stěn může dojít k narušení akustické či tepelné izolace stěn a taktéž by mohlo dojít k narušení celé statiky. Kam tedy potrubí umístit? Ideální je postavit předstěny pro připojovací potrubí a instalační šachty pro svislé potrubí. Pokud nám nezáleží na tom, zda bude nebo nebude potrubí vidět, nezakrýváme ho vůbec a vedeme ho podél stěn.

Od potrubí očekáváme, aby bylo pevné, lehké a pokud možno levné. Vybírat tedy budeme z plastových materiálů, např. KG systém. Ten nabízí odolné PVC trubky s hladkým povrchem zvenku i uvnitř. Potrubí se dá snadno zkracovat a napojovat díky důmyslnému systému trubek a spojovaček. Podobné potrubí nabízí i HT systém, avšak je vyroben z polypropylenu. Je však stejně zpracovatelný jako KG systém. Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. A je jen na nás, v jaké podobě jí vrátíme zpět tam, odkud jsme jí odebrali.

Publikováno: 2.6.2019, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Redakce