reklama

Oprava a údržba střech

Ve stavebnictví při ochraně před vlhkostí jsou asfaltové výrobky jednou z nejrozšířenějších stavebních hmot, se kterými dokáže pracovat každý kutil. Jedinečné hydroizolační vlastnosti asfaltu jsou osvědčeny po staletí a moderní výrobní technologie umožňují jejich funkční vlastnosti dále zlepšovat. Nespornou výhodou asfaltových hydroizolačních nátěrových hmot je jejich aplikovatelnost za studena.

Oprava a údržba střech

OPRAVA A ÚDRŽBA HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ PLOCHÝCH STŘECH

Hydroizolační vrstva plochých střech (lepenka) je vzhledem ke své poloze a expozici vůči okolnímu prostředí namáhána množstvím vlivů, které v různé míře negativně ovlivňují její fyzický stav a vlastnosti. Po určité době dochází většinou k praskání izolačních pásů vlivem degradačních procesů.Asfaltové izolační výrobky umožňují realizovat spolehlivou údržbu a opravu původních asfaltových povlakových krytin nejen na plochých střechách. Před jakoukoli aplikací asfaltových izolačních výrobků je nutné povrch stávající vodotěsné izolace řádně vyčistit a původní vodotěsnou izolaci vyspravit (odstranit puchýře proříznutím a zatavením, popř. přelepením asfaltovým lepidlem PARASTICK v kombinaci s hydroizolačním pásem). Životnost nátěrového systému závisí nejen na kvalitě provedení, ale i na stavu původního střešního pláště a na klimatických podmínkách konkrétní stavby.

Upozornění: Pro spolehlivé použití všech uvedených asfaltových nátěrových hmot je nezbytné dodržet minimální teplotu ovzduší a podkladu při jejich aplikaci a tyto nátěry nesmí po provedení po určitou dobu zmoknout.

Skladba vodotěsné izolace
Skladba vodotěsné izolace

Jaké prostředky můžeme na opravu použít?

Asfaltové laky - laky lze používat jen na suché podklady při teplotách nad +5 °C, déšť jim (v závislosti na teplotě vzduchu) po 1 hodině již obvykle nevadí. Doba nutná pro řádné zaschnutí asfaltových laků je minimálně 24 hodin a při poklesu teploty pod +5 °C se může prodloužit i na několikanásobek. Kritériem pro zaschnutí asfaltových laků je, že dotkneme-li se prstem povrchu suchého nátěru, musí prst zůstat čistý. Začerní-li se, nátěr není dostatečně suchý.

Asfaltové tmely - lze používat jen při teplotách ovzduší i podkladu nad +5 °C.

Asfaltové suspenze - lze používat na suché podklady při teplotách nad +10 °C a do vyschnutí a ukončení jejich chemické reakce nesmí zmoknout. Vyschnutí nátěru z asfaltové suspenze (kromě GUMOASFALTU SA-23) do stavu nerozpustného ve vodě poznáme dle změny jeho barvy. Mokrý nátěr je tmavohnědý. Suchý má barvu černou, déšť mu již nevadí a může se dále natírat.U červenohnědé suspenze GUMOASFALT SA – 23 je opět možné použít kritérium, kdy přejedeme-li po povrchu opravdu zaschlého nátěru prstem, musí zůstat prst čistý.

Gumoasfalt SA 12 aplikovaný kartáčem
Gumoasfalt SA 12 aplikovaný kartáčem
Gumoasfalt SA 23 aplikovaný válečkem
Gumoasfalt SA 23 aplikovaný válečkem

Výběr vhodné technologie nátěrového systému pro opravu střechy však také ovlivňuje skutečnost, zda se na stávajícím povrchu střechy tvoří trvalé kaluže vody. V takovém případě je nevhodné používání asfaltových suspenzí GUMOASFALT, které při trvalém ponoření pod vodou bobtnají a následně popraskají. Tvoří-li se na střeše kaluže vody, je spolehlivější použít nátěrové systémy na bázi asfaltových laků a tmelů.Pro havarijní a časově omezenou opravu vodotěsné izolace v zimě nebo po dešti lze použít nátěr modifikovaným asfaltovým tmelem LUTEX MOAT, který lze v tomto případě aplikovat také jen na vysušený podklad.Z hlediska difúze vodní páry střešním pláštěm lze obecně říci, že nátěry vytvořené z asfaltových laků RENOLAK ALN a RENOLAK MOAL nebo z asfaltových tmelů LUTEX ATN a LUTEX MOAT jsou méně propustné pro vodní páru než nátěry vytvořené z asfaltového laku PENETRAL ALP nebo reflexního nátěru REFLEXOL a výrazně méně propustné než nátěry z asfaltových suspenzí GUMOASFALT.Nezbytnou podmínkou úspěšné realizace výše uvedených výrobků je nejen pečlivá úprava stávajícího podkladu, ale i kvalitní a pečlivá aplikace jednotlivých nátěrů. Předem je nutné zajistit vyspravení stávající vodotěsné izolace a odborné opravy choulostivých detailů na střeše. Sebepečlivější nátěrový systém nezabrání zatékání do střešního pláště v místech napojení vodotěsné izolace. Konkrétně se jedná o prorezavělé lemování atik, nadstřešní zdivo nebo komíny z pozinkovaného plechu. Na utěsnění detailů je vhodné použít GUMOASFALT SA 27.

Před hydroizolací je potřeba povrch důkladně očistit
Před hydroizolací je potřeba povrch důkladně očistit
Penetrace pomocí pokrývačského kartáče
Penetrace pomocí pokrývačského kartáče

Oprava ploché střechy suspenzí GUMOASFALT SA-12 s povrchovou úpravou GUMOASFALT SA-23 (REFLEXOL)

Asfaltové střešní suspenze GUMOASFALT jsou osvědčeny k provádění střešních hydroizolačních souvrství podle evropského předpisu ETAG 005.

Skladba vodotěsné izolace:

• asfaltová suspenze GUMOASFALT SA-23 (REFLEXOL) cca 0,7 kg/m2, resp. 0,3 kg/m2

• 2 až 3 nátěry asfaltovou suspenzí GUMOASFALT SA-12 3 x 0,7 kg/m2 do překrytí struktury vložky

• vložka ze skelné tkaniny o hmotnosti 140 až 200 g/m2, položit do mokrého nátěru

• nátěr asfaltovou suspenzí GUMOASFALT SA-12 0,7 kg/m2

• asfaltový penetrační lak PENETRAL ALP cca 0,3 kg/m2

• stávající očištěná vodotěsná izolace z hydroizolačních pásů

Oprava ploché střechy suspenzí GUMOASFALT SA-12 s povrchovou úpravou GUMOASFALT SA-23 (REFLEXOL)
Oprava ploché střechy suspenzí GUMOASFALT SA-12 s povrchovou úpravou GUMOASFALT SA-23 (REFLEXOL)
Oprava ploché střechy suspenzí GUMOASFALT SA-12 s povrchovou úpravou GUMOASFALT SA-23 (REFLEXOL)
Oprava ploché střechy suspenzí GUMOASFALT SA-12 s povrchovou úpravou GUMOASFALT SA-23 (REFLEXOL)

Životnost takto provedené opravy je až 10 let s tím, že po 4 až 5 letech je nutné obnovit povrchovou ochranu červenohnědou suspenzí GUMOASFALT SA-23. Namísto GUMOASFALTU SA-23 je možné použít i REFLEXOL s podmínkou časového odstupu od provedení posledního nátěru suspenzí SA 12 alespoň 14 dnů. Tento reflexní nátěr je nutno obnovit po cca 5 až 7 letech.

V případě, že se na střeše vyskytují kaluže vody, je nutné po řádném zaschnutí asfaltové suspenze z GUMOASFALTu SA-12 nahradit červenohnědou suspenzi GUMOASFALT SA-23 asfaltovým lakem RENOLAK ALN + reflexním nátěrem REFLEXOL. Asfaltový lak RENOLAK ALN uzavře povrch asfaltové suspenze, takže nedojde k jejímu nabobtnání vodou.

Oprava ploché střechy asfaltovým tmelem LUTEX MOAT a reflexním nátěrem REFLEXOL

Skladba vodotěsné izolace:

• reflexní nátěr REFLEXOL cca 0,3 kg/m2

• asfaltový tmel LUTEX MOAT cca 1,0 kg/m2

• asfaltový penetrační lak PENETRAL ALP cca 0,3 kg/m2

• stávající očištěná vodotěsná izolace z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu

LUTEX MOAT je zpracovatelný za studena při teplotě nad +5 °C. Vláknitá plniva spolu s kaučukem SBS zajišťují pružnější přemostění trhlin v původní vodotěsné izolaci. Při údržbě vodotěsné izolace se doporučují jeden až dva nátěry se spotřebou 1,0 kg/m2 pro každý nátěr. Nakonec se na povrch takto provedeného a řádně odvětraného nátěru (s technologickou přestávkou 24 hodin) nanese reflexní nátěr REFLEXOL. Jeho ochranný účinek je cca 3 až 5 let. Po této době je vždy nutné reflexní nátěr obnovit.

Oprava ploché střechy asfaltovým tmelem LUTEX MOAT a reflexním nátěrem REFLEXOL
Oprava ploché střechy asfaltovým tmelem LUTEX MOAT a reflexním nátěrem REFLEXOL
Oprava ploché střechy asfaltovým tmelem LUTEX MOAT a reflexním nátěrem REFLEXOL
Oprava ploché střechy asfaltovým tmelem LUTEX MOAT a reflexním nátěrem REFLEXOL

Oprava asfaltovým lakem RENOLAK ALN a reflexním nátěrem REFLEXOL

Skladba vodotěsné izolace:

• reflexní nátěr REFLEXOL cca 0,3 kg/m2

• asfaltový lak RENOLAK ALN cca 0,4 – 0,5 kg/m2

• stávající očištěná vodotěsná izolace z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu

Jedná se o nejúspornější a relativně krátkodobé řešení opravy vodotěsné izolace, kdy se použije jako obnovovací nátěr asfaltový lak RENOLAK ALN. Tento asfaltový lak má vysoký obsah tvrdého asfaltu rozpuštěného v organickém rozpouštědle. Doporučují se jeden až dva nátěry. Nakonec se na povrch takto ošetřeného a řádně odvětraného nátěru (s technologickou přestávkou 24 hodin) aplikuje jeden asfaltohliníkový reflexní nátěr REFLEXOL. Životnost uvedeného celého nátěrového systému je 3–5 let.

Vrchní nátěr asfaltohliníkovým lakem REFLEXOL
Vrchní nátěr asfaltohliníkovým lakem REFLEXOL

Oprava střechy s opadaným ochranným posypem z drcené břidlice

Pokud je nutné opravit střechu, která má vrchní pás s opadaným posypem z drcené břidlice, je možné k opravě a prodloužení životnosti obnaženého asfaltového pásu použít níže uvedené nátěrové systémy. Stávající povrch vodotěsné izolace je však třeba mechanicky očistit, aby se z povrchu asfaltových pásů odstranily nejen uvolněné šupinky posypu z břidlice, ale i nános prachu a popílku z ovzduší. Nakonec se doporučuje takto ošetřený povrch vodotěsné izolace ostříkat vodou. Před aplikací prvního nátěru však musí být povrch střechy zcela suchý.

Plochá střecha (ve sklonu a

Publikováno: 20.10.2014, Autor: Paramo (text a foto) , Profil autora: Redakce